Informace pro stavebníky

Formuláře ke stažení:

Povinnosti stavebníka dle zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči, § 22 a § 23:

Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

V první fázi je nutné vyplnit oznamovací formulář (výše ke stažení) a zaslat jej spolu se situací (stačí elektronicky) regionálně příslušnému archeologickému pracovišti a zároveň na adresu Archeologického ústavu v Praze (oznameni@arup.cas.cz).

Oznámení provádějte pouze písemně nebo mailem. Na telefonická oznámení nebereme zřetel.

Další informace naleznete na těchto adresách:

  • Plzeňský kraj – Archeologická památková péče – odkazy na některé oprávněné organizace provádějící archeologické výzkumy na území Plzeňského kraje, znění příslušných ustanovení § 22-23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a Formulář oznamovací povinnosti podle ust. § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.
  • http://www.arup.cas.cz/?cat=442 – Archeologický ústav v.v.i.  v Praze, stránka pro stavebníky. Seznam organizací oprávněných provádět archeologický výzkum, oznamovací formulář, definice pojmů, legislativa, náklady na archeologický výzkum.