Stálá expozice klatovského muzea

 

POZOR
Od 1. ledna 2016 byla ukončena stálá expozice z důvodu přípravy expozice nové.

Archeologická práce zakladatele muzea Dr. Karla Hostaše je aktuálně představena v rámci cyklu výstav „Mecenáši, sběratelé, muzejníci….“ v části „Počátky moderní regionální historiografie“.

 

Nabídky doprovodných programů viz  Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech

 

…Zcela výjimečným počinem je stálá expozice klatovského muzea. Koncepčně tato výstava sice nikterak nevybočuje z hlavního artefaktuálního proudu, forma výstavy však nemá v celých Čechách obdoby. Archeoložce J. Hůrkové a výtvarníkovi J. Zapletalovi se podařilo vytvořit zcela originální a na výsost didaktickou expozici, doslova moderní učebnici chronologicko-typologické expozice. Dominujícím prvkem jsou plastické tabule zobrazující ve výtvarné zkratce veškeré základní druhy keramických nádob jednotlivých pravěkých kultur a kresebné tabulky (okopírované z PDČ?) základních druhů a typů nekeramického inventáře. Velmi ilustrativní jsou rovněž četné světelné mapy a plastické modely nálezových situací (především mohyl) a technologických metalurgických postupů. V části věnované středověku je pozoruhodný model nálezové situace ve studni. Tyto formální efekty umožňují chápat vystavené exponáty v chronologicko-typologických i archeologických souvislostech. Pochopení historických a kulturních souvislostí napomáhá velmi názorná srovnávací tabulka v níž je vývoj na Klatovsku zařazen do kontextu středoevropského a středomořského…


(Matoušek, V. 2000: Archeologické muzejní expozice v Čechách jako odraz koncepce studia pravěku a středověku, Archeologické rozhledy LII, 453-463.)

Nová stálá expozice klatovského muzea byla otevřena v únoru roku 1996 po téměř čtvrt století trvající rekonstrukci hlavní budovy. Je situována ve výstavních prostorách prvního patra a odráží dějiny regionu od pravěku po konec 2. světové války.

Archeologická část expozice začíná již na chodbě krátkou vzpomínkou na činnost Dr. Hostaše. Levé boční křídlo výstavního sálu je věnováno nástinu vývoje pravěkého osídlení Klatovska založeného na současném stavu poznání. Četné exponáty přibližující návštěvníkům život v jednotlivých etapách prehistorie doplňuje funkční replika vertikálního tkalcovského stavu, model zásobní jámy či světelná mapa známých archeologických lokalit.

Vzhledem ke skutečnosti, že důležitou pramennou základnou k poznání dějin pravěku tvoří pohřebiště, je u každé kultury, střední dobou bronzovou počínaje, věnována zvláštní pozornost pohřebnímu ritu, jehož vývoj je představen pomocí plastických modelů vytvořených na základě skutečných nálezů.

Přehled pravěkého osídlení uzavírá tabule znázorňující západní Čechy v kontextu historického vývoje střední Evropy a středomořských civilizací, která má usnadnit pochopení vzájemných časoprostorových souvislostí. Expozice dále pokračuje nálezy, které dokládají počátky slovanského osídlení a hmotnou kulturu gotických a renesančních Klatov. Posledním archeologickým exponátem je model nálezové situace zasypané středověké studny.

Protipólem k Hostašovým aktivitám na poli archeologie je stručný přehled pracovní náplně dnešního archeologického oddělení umístěný na chodbě při východu z výstavního sálu.