Probíhající projekty

V současné době naše pracoviště neřeší žádný grant se zásadní finanční spoluúčastí jiných subjektů. Přesto plynule probíhají práce na několika projektech:

1. Zpracování archeologických nálezů numismatického charakteru.

Výstupy: edice Mincovní depoty v jihozápadních Čechách – viz nabídka publikací.
V přípravě: Nálezy grošového období od poloviny 15. století.
                         Kašperské Hory náměstí 2009 – nález depotu.

2. Postupné zpracovávání nálezových celků ze starého sbírkového fondu.

Hůrková, J. 1996: Okresní muzeum v Klatovech, katalog pravěké a raně středověké sbírky. Zprávy České archeologické společnosti, suppl. 27.
Hůrková, J. 2003: Deset let archeologických výzkumů v Klatovech. Sborník prací z historie a dějin umění 2. Klatovy, s. 13-31. Přehled starých nálezů od roku 1885.
Tejček, M.-Hůrková, J. 2006: Klatovský špitál a špitálský dvůr u sv. Rocha. In: Sborník prací z historie a dějin umění 4. Klatovy, s. 49-116.
Sýkorová, L. a kolektiv 2010: Klatovy. Historie, kultura, lidé. Praha. Shrnutí dosavadních poznatků o vývoji pravěkého osídlení Klatovska, komentovaný přehled středověkých nálezů z intravilánu města.
Hůrková, J. 2017: Archeologické výzkumy doktora Hostaše, část první. Mohyly u Poleňky. Sborník prací z historie a dějin umění 9. Klatovy, s. 11-52.

 3. Průběžné zpracovávání a publikování ukončených výzkumů.

Pícka, J.-Tetour, M. 2005: Vícov u Přeštic (okr. Plzeň-jih). Středověké osídlení při kostele sv. Ambrože. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 18. České Budějovice, s. 179-210.
Hůrková, J. 2006: Archeologický výzkum v areálu bývalé jezuitské koleje v Klatovech. Sborník příspěvků z historie a dějin umění 4. Klatovy, s. 13-36.
Hůrková, J.-Pícka, J. 2008: Archeologický výzkum dominikánského kláštera v Klatovech uvnitř hradeb. Sborník prací z historie a dějin umění 5. Klatovy, s. 29-65.
Fröhlich, J.-Hůrková, J. 2008: Předneolitické osídlení horního toku Úhlavy. Sborník prací z historie a dějin umění 5. Klatovy, s. 9-18.
Pícka, J.-Hůrková, J.-Schneiderwinklová, P. 2009: Odpadní jímky z Kašperských Hor. Archaelogia historica 34. Brno, s. 103-159.
Kočár, P.-Kočárová, R.-Petr, L. 2009: Rostlinné zbytky z výplní středověkých jímek z Kašperských Hor.  Archaelogia historica 34. Brno, s. 161-172.
Přerostová, H. 2011: Příspěvek k poznání opevnění hradiště Prácheň. Sborník prací z historie a dějin umění 6. Klatovy, s. 169-183.
Hůrková, J. 2011: Nové nálezy nynické kultury na Klatovsku. Archeologie západních Čech 2. Plzeň, s. 105-127.
Přerostová, H. 2013: Příspěvek k poznání městského opevnění. Sborník prací z historie a dějin umění 7. Klatovy, s. 13-57.
Hůrková, J. 2015: Keramický soubor mohylové kultury z Točníku u Klatov. Sborník prací z historie a dějin umění 8. Klatovy, s. 15-34.
Hosnedlová, H. 2015: Archeologický výzkum v Klatovech – Vídeňské ulici čp. 87. Sborník prací z historie a dějin umění 8. Klatovy, s. 35-60.
Hůrková, J. 2016: Několik poznámek k osídlení Klatovska ve 13. století. Archeologie západních Čech 10. Plzeň, s. 94-123.
Hosnedlová, H.- Hůrková, J. 2016: Sušice ve výpovědi archeologických pramenů. 1. část – objekt Muzea Šumavy v Sušici. Vlastivědný sborník muzea Šumavy v Sušici.

 4. Ve spolupráci s Historickou společností Klatovy realizace Sborníku prací z historie a dějin umění.
                   

 

 

Označeno s: