Ukončené archeologické výzkumy

Snímky z terénních akcí 2018 a dále viz fotogalerie

2017:

Sušice – klášter kapucínů, zpovědní chodba

 

2016:

Sobětice – RD. Pravěký objekt.


Sušice – Klostermannova ulice. Základy městské hradby a mladších přístaveb.


Švihov – Žižkova ulice. Dokumentace konstrukcí související s opevněním.


2015:

Archeologický výzkum sídliště z mladší doby bronzové v Tajanově.


Archeologický výzkum středověkého osídlení v Újezdu u Plánice.


2014:

Archeologický dozor výkopů pro osvětlení klatovského náměstí.


Archeologický výzkum hřbitova při severní straně arciděkanského kostela v Klatovech.


2013:

Archeologické výzkumy formou dozoru.


2012:

Sušice muzeum – výzkum středověké odpadní jímky.


Klatovy stavba parkoviště u Sokolovny dokumentace části městské hradby.


Předslav, areál ZD – zaniklá středověká vesnice


2011: Klatovy, Vídeňská 87 – parcela na historickém předměstí, zděné základy starších staveb, pozdní středověk-raný novověk.


Kal u Klatov, trasa obchvatu – polykulturní pravěká lokalita, lovecký pravěk, mladší-pozdní doba bronzová, halštatská mohylová, mladší halštat, vrcholný středověk 1 (13. století).


Točník u Klatov, stavba rodinného domku – keramický soubor mohylové kultury.


2010: Sobětice – polykulturní pravěká lokalita, lovecký pravěk, mladší-pozdní doba bronzová, pozdní halštat-časný latén.