Zámek Týnec, k. ú. Týnec u Janovic nad Úhlavou, neinvestorský archeologický výzkum

realizace: 2003-2006
finanční spoluúčast: Program podpory záchranných archeologických výzkumů. 
Výzkum čestného dvora a sondáž u několika přilehlých objektů potvrdila intenzivní osídlení nejméně od první poloviny 9. století. Lokalizována středověká ves před dočasným zánikem ve druhé polovině 15. století. Identifikace renesančního zámku. Stavebně historický průzkum. Archeobotanické analýzy. Velká pozornost věnována archeologii barokních parkových úprav čestného dvora.
Výstupy:
Hůrková, J. – Pícka, J. 2005: Nové doklady osídlení jihozápadních Čech v době hradištní. In: Archeologie doby hradištní v Čechách, Sborník příspěvků z pracovního setkání badatelů zaměřených na výzkum doby hradištní v Čechách, konaného v Plzni 19. – 21. 5. 2004. Plzeň, s. 93 – 121.
Hůrková, J. – Pícka, J. 2008: Zámek Týnec u Klatov – stavební vývoj čestného dvora. In: Dějiny staveb, Sborník příspěvků z konference Dějiny staveb 2007.
Bačová, V. 2009: Středověká ves Týnec před dočasným zánikem. Diplomová práce na ZČU Plzeň.